מדיניות פרטיות

1. מדיניות הפרטיות נועדה לפרט לגולש בעמוד זה (להלן: ה"גולש" וה"עמוד", בהתאמה) את מדיניות הפרטיות של חברת וובנקסט גרופ בע"מ (להלן: "מפעילת העמוד") בכל הנוגע לשימוש ו/או איסוף מידע מהגולש ואופן העברתו אל העסקים ו/או המפרסמים העובדים עמה (להלן: "המפרסמים").

2. מפעילת העמוד מאפשרת לגולש להשאיר את פרטי הקשר שלו, לרבות שמו הפרטי, שם משפחה, מספר הטלפון, וכתובת דוא"ל, וכן פרטים רלוונטיים בקשר לשירותים המבוקשים ו/או המפורסמים בעמוד (כגון כתובת או סניף מבוקשים ועוד). מפעילת העמוד מבהירה בזאת, כי המידע שנאסף מוחזק על ידה ומועבר אל המפרסמים באופן אוטומטי באמצעות אמצעים טכנולוגיים.

3. הגולש מאשר בזה למפעילת העמוד להעביר את פרטיו האישיים למפרסמים, לשם יצירת קשר במייל או בטלפון, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת העמוד. הגולש מאשר, כי לא תהייה לו כל טענה ו/או תביעה בהקשר להעברת פרטיו האישיים כאמור לעיל.

4. לשם פעילותו, לרבות לצורך איסופו של מידע לגבי השימוש של הגולש בעמוד, ו\או על מנת לאפשר לגולש שימוש נוח וקל יותר בעמוד, ו\או על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את העמוד לצרכי והעדפות הגולש ו\או לשם פעילות אבטחת מידע, יתכן והעמוד עושה ו\או יעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies). קבצים ייחודים אלו מאוחסנים בספריות שונות בהתאם לסוגי הדפדפנים ומערכות ההפעלה של הגולש כגון בספרייה בכונן הראשי הקרויה Temporary Internet Files או ספריה cookies או בכל ספרייה אחרת. קבצים אלה כוללים מידע ובו נתונים על פעילות הגולש בעמוד במגוון היבטים רחב. אם הגולש רוצה להמנע מכך, עליו להגדיר זאת במערכת ההפעלה ו\או בדפדפן במחשבו. בנוסף, הגולש יכול למחוק קבצים אלו במחשבו בכל עת.

5. במקרה של רישום ללא הרשאה או לצרכי עדכון הפרטים, ניתן לפנות בבקשה להסרה מרשימת התפוצה או לתיקון, באמצעות דואר אלקטרוני ומפעילת העמוד תפעל להסרת הגולש מרשימת התפוצה בתוך לא יאוחר מ-72 שעות ממועד אישור קבלת הבקשה.

6. השימוש בעמוד כפוף לתנאי השימוש המפורסמים במסמך זה.

תנאי שימוש

1. עמוד זה מופעל ומנוהל על ידי חברת וובנקסט גרופ בע"מ (להלן: "מפעילת העמוד") לטובת העסקים ו/או המפרסמים העובדים עמה (להלן: "המפרסמים").

2. אלא אם צוין אחרת, כל המידע המופיע בעמוד הנחיתה לרבות תמונות ותכנים שיווקיים, הינו מידע פרסומי המתקבל מהמפרסמים, באישורם ובאחריותם הבלעדית.

3. מפעילת העמוד מבהירה, כי אין לראות בה כמי שממליצה על השירות ו/או המוצר ו/או ההתקשרות עם מפרסם מסוים ו/או בכלל ואין לראות בה כמי שאחראית לאיכותם ו/או תוכנם ו/או מחירם ו/או בכלל של השירות ו/או המוצר המופיעים בעמוד. כל הסתמכות על המידע המופיע בעמוד תעשה על פי שיקול דעתו של הגולש ובאחריותו הבלעדית בלבד. מפעילת העמוד אינה ולא תהיה צד לכל התקשרות מכל סוג בין גולש לבין מפרסם ולא תישא בכל אחריות בגין הפרת כל הצהרה ו/או התחייבות של מי מהצדדים ו/או לכל עניין אחר. המידע והתכנים המופיעים בעמוד ניתנים "כמו שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. המידע והתכנים המופיעים בעמוד אינם מהווים עצה רפואית, אינם מהווים חוות דעת מקצועית ואינם מהווים תחליף להתייעצות עם מומחה. לא תהיה לגולש כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי מפעילת העמוד ו\או ו\או בעליו של העמוד ו\או מי מטעמם. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, איפוא, על אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש.

4. מפעילת העמוד מאפשרת לגולש להשאיר את פרטי הקשר שלו, לרבות שמו הפרטי, שם משפחה, מספר הטלפון, וכתובת דוא"ל, וכן פרטים רלוונטיים בקשר לשירותים המבוקשים ו/או המפורסמים בעמוד (כגון שם המוצר או תחום הפעילות). מפעילת העמוד מבהירה בזאת, כי המידע שנאסף מוחזק על ידה ומועבר אל המפרסמים באופן אוטומטי באמצעות אמצעים טכנולוגיים.

5. הגולש מתחייב למלא בעמוד הנחיתה פרטים נכונים, מלאים ומדויקים בלבד.

6. למען הסר ספק מובהר, כי מילוי פרטי הגולש בעמוד ושליחתם מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת וכי מילוי פרטי הגולש מהווה משא ומתן לרכישת נכס או שירות על פי סע' 31א.(ג)(1) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 .

 

7. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בעמודים מסוימים רשאי הגולש לציין באמצעות תיבת בחירה (Check Box) כי הוא מסכים לקבל דברי פרסומת לא מסוימים באמצעות הודעות SMS ו/או דוא"ל ו/או באמצעי תקשורת אחר על פי סע' 31א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008.

8. השארת פרטים מותרת לגולשים מעל גיל 18. מפעילת העמוד מבהירה, כי אין לרשום לשירות המוצע באתר גולשים ללא הסכמתם ו/או ידיעתם.

9. במקרה של רישום ללא הרשאה, ניתן לפנות בבקשה להסרה מרשימת התפוצה באמצעות דואר אלקטרוני ומפעילת העמוד תפעל להסרת הגולש מרשימת התפוצה לא יאוחר מ 72 שעות ממועד אישור קבלת הבקשה.

10. הגולש מאשר בזה למפעילת העמוד להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. הגולש מאשר, כי לא תהייה לו כל טענה ו/או תביעה בהקשר להעברת פרטיו האישיים כאמור לעיל.

11. על תקנון זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בתל אביב.

12. מפעילת העמוד רשאית אך לא חייבת לעדכן ו\או לשנות ו\או להוסיף סעיפים נוספים למדיניות הפרטיות ו\או תנאי השימוש בכל עת כפי שיפורסם מעת לעת במסמך זה.

13. יצירת קשר: info@webnext.co.il

הגבלת אחריות

אין לראות באמור באתר זה משום יעוץ אישי או כל סוג יעוץ אחר; לשם כך על הגולש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלו/ה. מובהר ומוסכם מראש, כי אין בשימוש באתר, על ידי הגולש כדי ליצור בין הצדדים מערכת יחסים משפטית כלשהי, לרבות כזו של יועץ, קבלן, ספק שירות וכיו"ב, וכי אין כל מחויבות משפטית שהיא כלפי המשתמש. מובהר בזה כי חרף האמור בכל פרסום / שיחת ייעוץ / שמועה קודמת שקיבל / ראה / שמע וכיו"ב, הן לעניין תכני האתר והן לעניין השימוש הפיזי בו, הגולש מצהיר בזה כי אין ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מפעילת העמוד ו/או המפרסמים.